Čistící prostředek na mytí nádobí v myčkách, důkladně odstraní mastnotu a zbytky jídel, chrání barvy nádobí.

 

 

 

 

 

 

GHS05.png

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:   Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte     kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje parfém. Může vyvolat alergickou reakci. 

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% polykarboxyláty,<5% bělící činidla na bázi kyslíku, 15 - 30% fosforečnany, enzymy, aktivátor bělení, parfém, 

obsahuje: uhličitan sodný, metakřemičitan sodný

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: