• odstraňuje mastnotu, vodní kámen a nepříjemný zápach
  • dokonale vyčistí trysky ostřikovacích ramen a filtr
  • zanechává příjemnou vůni a dokonalou čistotu.

Návod k použití:

Z uzávěru obalu prostředku odstraňte samolepicí fólii, bílý bod pod fólií musí zůstat neporušený. Obal s prostředkem vložte uzávěrem dolů do příborového koše nebo zavěste na koš na nádobí v prázdné myčce. Myčku spusťte s programem mytí při teplotě 65 °C - 75 °C.

 

 

clip0011.png

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

< 5 % aniontový tenzid, < 5 % neiontový tenzid, kyselina citronová, METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Výrobce TATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: