• Skvěle odstraňují zaschlé nečistoty
  • Čistí filtr a zabraňují usazení mastnoty
  • Více aktivních složek na odstranění bílkovin a škrobu
  • Rychlé rozpouštění u průmyslových praček (1-5 min.)
  • Funkce soli předchází tvorbě vodního kamene
  • Zcela recyklovatelný obal

 

Popis produktu

Kapsle Jar Professional Platinum jsou vyvinuty pro mytí nádobí v myčkách jak pro domácí tak průmyslové použití. Povrchově aktivní látky zajistí dokonalé odstranění zbytků jídel a mastnoty z nádobí a jejich uzamčení ve vodě, což zabraňuje jejich opětovnému usazení na příborech, talířích a skle. Perfektně čistí filtr a zanechávají myčku čistou a nádobí perfektně lesklé. Účinně myjí již od teploty 30 °C. Rychle se rozpouští a jsou účinné při všech stupních tvrdosti vody. Není potřeba je rozbalovat. 

Použití:

  • Automatické mytí nádobí v myčkách pro domácí i průmyslové použití

Omezení použití: 

  • Zabezpečte, aby se stříbro nedostalo do kontaktu s nerezovou ocelí
  • Starožitný, malovaný a dekorovaný porcelán ani olovnatý křišťál neumývejte v myčce nádobí

 

 

 

 

 

GHS05.png

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Značení podle regulace CLP: • Zabraňte styku s očima • Obsahuje proteázu, může způsobit alergickou reakci První pomoc: • Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • Při zasažení očí: Několik minut oči důkladně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: