Lavon strojní oplach nádobí 5 kg je vysoce koncentrovaný slabě kyselý prostředek pro veškeré druhy profesionálních myček. Vhodný pro veškeré druhy nádobí a skla. Dokonale smáčí, zamezuje tvorbu minerálních usazenin a zajišťuje rychlé schnutí. Doporučujeme používat v kombinaci s LAVON strojní mytí nádobí.

 

PŘEDNOSTI LAVON STROJNÍ OPLACH NÁDOBÍ 5 kg

  • lesk beze šmouh
  • ochrana skla
  • rychlé schnutí

 

POUŽITÍ

Dávkování Lavon strojní oplach nádobí regulujte mezi 0,1 - 2 g / 1 l vody podle tvrdosti vody. U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování. Vyskytnou-li se malé mapky, je třeba zvýšit dávkování prostředku. Prostředek není určen pro použití v domácnostech.

 

 

 

 

GHS02.pngGHS05.png

Signální slovo: NEBEZPEČÍ    
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO);
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
  H226 Hořlavá kapalina a páry.  
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
  a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P280 Používejte ochranné brýle.  
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
  P310 Okamžitě volejte lékaře.  
  P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného
  odpadu nebo oprávněné osobě.
Výrobce LAVON trade s.r.o.

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: