• Odstraňuje 99,9 %* bakterie, viry, mikroby.
 • Účinné při krátkých cyklech a nízké teplotě**.

Velká část otrav jídlem pochází z domácí kuchyně. Proto je nezbytná dezinfekce, aby se zabránilo šíření nežádoucích mikroorganismuů. Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru vyvinul tablety do myčky na nádobí 4 v 1, které kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a oplach. Jejich jedinečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) a vlastní myčky i při krátkých programech a mytí na nízké teplotě**.

 • Zdravý životní styl
 • Bez fosfátů
 • Ve vodě rozpustný obal
 • Kompletní dezinfekce myčky
 • Bez chlóru
 • Dezinfekce + Mytí + Lesk + Sůl
 • 100% ve vodě rozpustný a biologicky rozložitelný obal
 • Dezinfikuje a odstraňuje pachy v myčce
 • Odmašťuje, dezinfikuje a dodává lesk veškerému nádobí
 • Dezinfikuje také dětské nádobí
 • Zabraňuje usazeninám ve filtru myčky

4 v 1 Dezinfekce + Mytí + Lesk + Sůl

Mytí
Dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty (rýže, těstoviny, vejce, atd.).

Dezinfekce
Dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje, kávy, atd.

Sůl + Lesk
K zajištění dokonalého lesku odstraňuje vodní kámen a chrání před rzí.

*Baktericidní účinky podle normy EN1276 (5min) proti Salmonele, Listerii a E-Coli. Virucidní účinky proti chřipkovému viru A (H1N1) podle normy EN 14476 (30 min).

**Doporučujeme program ECO nebo Standard, pokud je myčka plná nebo nádobí hodně špinavé.

 

Návod na použití
- Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít.
- Pro program bez předpírky umístit tabletu přímo do košíčku na příbory.
- Nedotýkat se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama.
- Rozsvěcují se kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat.
- Pozor! V oblastech s vodou tvrdší než 35° TH doporučujeme sůl a lesk přidat.

 

 

Varování: vykřičník Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: toxikologického centra: 224919293 nebo 224915402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci. Biocidní přípravek (typ TP4): na místě vzniká kyselina peroctová 0,13g/L (1 tableta na jedno mytí). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

Výrobce AC MARCA Czech Republic s.r.o.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: