Tekutý prostředek na mytí nádobí s účinnou odmašťovací silou
    Soda Effect
    Láhev vyrobena ze 100% recyklovaného plastu
    Citrónová vůně
    Nový Pur 5+ se samoodmašťovacím složením - sám rozpouští mastnotu

Pro mytí: 5ml/5L.
Pro odmočení: 5ml/1L.

 

 

 

 
Varování: vykřičník     PUR SECRETS OF THE CHEF. Přípravek na ruční mytí nádobí. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: