Lavon nádobí natural 1 l je koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek pro ruční mytí nádobí a kuchyňských povrchů bez parfemace a barviv. Účinně a rychle odstraňuje mastnotu a další nečistoty. Zajistí čistotu a lesk všech druhů nádobí a kuchyňských povrchů.

 
PŘEDNOSTI LAVON NÁDOBÍ NATURAL 1 l

    bez parfému a barviv
    účinně odmašťuje
    bohatá pěna
    vysoká viskozita

 
POUŽITÍ

Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

 

 

 

 

 

Signální slovo:     NEBEZPEČÍ                       
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):     Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine           
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:     H318 Způsobuje vážné poškození očí.                 
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:     P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
      P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.                 
      P280 Používejte ochranné brýle.                 
      P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
      vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
      snadno. Pokračujte ve vyplachování.                 
      P310 Okamžitě volejte lékaře.                 
                              
Doplňující informace:     EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: