- Saponát na mytí nádobí, skla, porcelánu

- Čistič na kuchyňské linky, pracovní desky, domácí spotřebiče, sklo-keramické desky, dlaždice, atd.

 
Dávkovanie a použitie :

Do 5 litrov teplej vody pridajte 1 polievkovú lyžicu  /10ml/ prípravku , ponorte riad, sklo, porcelán, umývajte hubkou, následne opláchnite vodou. Doporučujeme použitie v gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v priemysle, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v službách, v domácnostiach a pod.

 

 

Signální slovo: Varování. Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu: Citra saponát na nádobí natur: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: HEXYL CINNAMAL. Citra saponát na nádobí citron: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, barvivo. Citra saponát na nádobí jablko: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, barvivo. Další informace uvedené na obalu výrobku: Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití. Text: „Ošetřený předmět. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“. UFI: SJ10-40AK-Y00X-R91Q (Citra saponát na nádobí natur) UFI: 6U70-20QK-C002-16KE (Citra saponát na nádobí jablko) UFI: 9D10-30XT-C00X-EKVK (Citra saponát na nádobí citron)

16 dalších produktů ve stejné kategorii: