Saponát na mytí nádobí, skla, porcelánu
    Čistič na kuchyňské linky, pracovní desky, domácí spotřebiče, sklo-keramické desky, dlaždice, atd.

 

Saponátový prostředek na ruční mytí nádobí.

Návod na použití:

Dávkování: 10 ml saponátu na 5 l vody. Po umytí opláchněte nádobí čistou vodou.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

 

Varování:

Dráždí kůži. Obsahuje d-limonen; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: LIMONENE, CITRAL, barvivo.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: