• 100% účinný proti mastnotě
  • Efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty
  • S jemnou vůní citronu

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí z řady Jar P&G ProfiLine je určen na všechny druhy nádobí, od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, zaschlé a připečené zbytky jídla z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. Specifická směs povrchově aktivních látek byla pečlivě vyvinuta tak, aby účinně pronikla i pod mastnotu a zaschlé nečistoty, uvolnila je a následně odstranila z nádobí a kuchyňského vybavení. 

Použití:

  • Ruční mytí nádobí

clip0011.png

Signální slovo VAROVÁNÍ Standardní věty o nebezpečnosti H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


 

16 dalších produktů ve stejné kategorii: