Lavon nádobí a kuchyňské povrchy 1 l je koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek s citrusovou vůní pro ruční mytí nádobí a omyvatelných povrchů. Účinně a rychle odmašťuje, zajistí čistotu a lesk všech druhů nádobí a zvláště kuchyňských povrchů.

 

PŘEDNOSTI LAVON NÁDOBÍ  A KUCHYŇSKÉ POVRCHY 1 l

  • vysoká odmašťovací schopnost
  • bohatá pěna
  • citrusová vůně
  • vysoká viskozita

 

POUŽITÍ

Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

 

 

 

GHS05.png

Signální slovo: NEBEZPEČÍ            
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Cocamide DEA, Sodium Laureth Sulfate  
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.          
  H315 Dráždí kůži            
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.      
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.          
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.        
  P280 Používejte ochranné brýle.          
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte lékaře.          
  P501 Odstraňte obsah/ obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.
               
Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: