• Skvěle odstraňují odolné a zaschlé nečistoty
  • Oplachovací funkce pro výjimečný lesk
  • Rychlé rozpouštění u průmyslových myček (1-5 min.)
  • Nová citronová vůně
  • Zcela recyklovatelný obal

 

Popis produktu

Tablety do myček nádobí Jar Professional All in One pomáhají odstranit i zaschlou mastnotu. Jsou vhodné i pro použití v profesionálních myčkách nádobí s krátkým cyklem mytí (1-5 min). Rozpouštějí se 2x rychleji než běžné pevné tablety. Povrchově aktivní látky zajistí dokonalé odstranění zbytků jídel a mastnoty z nádobí a jejich uzamčení ve vodě, což zabraňuje jejich opětovnému usazování na příborech, talířích a skle. Vhodné i pro myčky skla. Účinné při všech stupních tvrdosti vody.

Použití:

  • Automatické mytí nádobí
  • Vhodné pro profesionální myčky s krátkým cyklem (1-5 min.) včetně myček na sklo
  • Vhodné i pro myčky pro domácí použití

Omezení použití: 

  • Zabezpečte, aby se stříbro nedostalo do kontaktu s nerezovou ocelí
  • Starožitný, ručně malovaný čínský porcelán ani olovnatý křišťál neumývejte v myčce nádobí

 

 

 

GHS05.png

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Značení podle regulace CLP: • Zabraňte styku s očima • Obsahuje proteázu, může způsobit alergickou reakci První pomoc: • Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • Při zasažení očí: Několik minut oči důkladně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře • Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: