Speciální přípravek k čištění, ošetření a ochraně sklokeramických varných desek. Ochranný film vytváří vysoký lesk.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list  Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

16 dalších produktů ve stejné kategorii: