Lavon kuchyně 750 ml je extra šetrný univerzální odmašťovač na všechny povrchy v kuchyních i jinde v domácnosti. Pro snadné a vysoce účinné odstranění nečistot, tuků, zapečenin a zaschlé mastnoty. Vhodný na nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky a spáry. Zanechává povrchy zářivě lesklé.

 
PŘEDNOSTI LAVON KUCHYNĚ 750 ml

    extra šetrný
    vysoká účinnost na všechny povrchy
    zářivý lesk

 
POUŽITÍ

Nastříkejte prostředek Lavon kuchyně, poté setřete nebo opláchněte. V případě silného znečištění nechte chvíli působit. Je šetrný k povrchům, ale na materiály citlivé k silnému odmaštění vyzkoušejte na nenápadném místě.

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní upozornění

 
Výstražný symbol nebezpečnosti:    
                GHS07
                       
                               
Signální slovo:     VAROVÁNÍ                        
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):     -                        
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:     H319 Způsobuje vážné podráždění očí.                  
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:     P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
      P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.                  
      P280 Používejte ochranné brýle.                  
      P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
      vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
      snadno. Pokračujte ve vyplachování.                  
      P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Doplňující informace:     EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
      Může vyvolat alergickou reakci.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: