Extra silný tekutý čistící prostředek. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura umožňuje použítí na površích, které přichází do styku s potravinami. Vysoká účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): : Kyselina citronová. Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, > 30 % kyselina citronová

16 dalších produktů ve stejné kategorii: