Do syntetických nátěrových hmot, k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem), není-li v příslušné normě předepsáno ředidlo jiné.

Identifikce nebezpečnosti:
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Nebezpečí
Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace:.
• H226 - Hořlavá kapalina a páry.
• H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
• H315 - Dráždí kůži.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
• H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
• H373 - Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici.
• H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
• H312+H332 - Zdraví škodlivý přio styku s kůži nebo při vdechování.
• EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

12 dalších produktů ve stejné kategorii: