Olejová lazura je určena k penetračním jednovrstvým lazurovacím nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek a podobných porézních materiálů na bázi dřeva, pro exteriérové i interiérové použití, 1020 poskytuje dřevu vysokou a hloubkovou ochranu proti povětrnosti a UV záření již v jednom nátěru, 1020 je určena především pro dřevěné plochy a konstrukční prvky dřevěných staveb jako jsou domy, chaty, sruby, ploty a pergoly ve venkovním prostředí s přímým vlivem povětrnosti.

Aplikace již v jedné vrstvě (vysokosušinové složení nahrazuje 2 až 3 vrstvy klasických lazur), vlastnosti přírodních olejů (hluboká penetrace do dřeva a tím jeho vysoká ochrana), zachování přirozené struktury a kresby dřeva (nevytváří žádnou lakovou vrstvu na dřevě), výborná ochrana proti povětrnosti a UV záření (vysoký podíl kvalitních, transparentních pigmentů), paropropustnost nátěru (dřevo bez omezení „dýchá“ - případná zbytková vlhkost se odpaří), vysoká vydatnost (cca 15 m2/l, u hladkých povrchů nebo méně savých dřevin je až 20 m2/l), vhodné na dětský nábytek a hračky (splňují podmínky normy EN 71 č. 3), nejjednodušší oprava a obnova starého nebo poškozeného nátěru.

Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním případně máčením při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. O 1020 doporučujeme především natírat štětcem. Olejovou lazuru před použitím důkladně rozmíchejte, ale již neřeďte. Dřevěný podklad musí být čistý, vyzrálý, nesmí být mokrý. Biocidní ochranu pod O 1020 zajišťuje řada napouštědel LIGNOSTOP. V případě velmi porézního nebo sušeného dřeva lze aplikovat za 24 hodin další vrstvu - je nutno se důkladně přesvědčit, že tato vrstva do 60 minut do dřeva vsákne. Pokud zůstanou na povrchu dřeva lesklé plochy lazury (již nevsáknuté množství), musí se suchým štětcem nebo hadrem setřít.

Ředění:

O 1020 je dodávána v aplikační konzistenci - neředí se, jinak S 6006.

Teoretická vydatnost:

cca 15 m²/l v jedné (celkové) vrstvě. Záleží na savosti a přípravě povrchu dřeva. U hladkých povrchů a méně savých dřevin je vydatnost vyšší - až cca 20 m²/l.

Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnostiSignální slovo
Varování
Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
Xylen technický
Nebezpečné látky
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH 208 Obsahuje butan-2-on-oxim, Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát, Mastné kyseliny, C6-C19-rozvětvené, kobaltnaté soli, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát. Může vyvolat alergickou reakci.
Hustota 0,98-1,00 g/cm3
VOC 0,293 kg/kg
TOC 0,248 kg/kg
Sušina 70 % objemu
Mezní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití 300 g/l

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: