Cillit Bang proti vodnímu kameni a pro větší lesk je určený pro: umyvadla, kohoutky z nerezové oceli, odkapávací desky, vany, WC, sprchy, obklady, keramické podlahy, akryl, sklo.

Není vhodné na: mramor, mosaz,měď, hliník, matný kov, linoleum, textil, koberce, přírodní kameny, pozinkované kovy, pryže, lakované, dřevěné podlahy, matné sklo.

 

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku.

 

Signální slovo: Nebezpečí
Obsah nebezpečných látek

Kyselina amidosírová; šťavelová kyselina, alkoholy C 9-11, ethoxylované.
H290     Může být korozivní pro kovy.
H302     Zdraví škodlivý při požití.
H312     Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315     Dráždí kůži.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103     Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315     PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P350     PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338+P310     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: